Informácia o spracúvaní
osobných údajov

Tieto informácie sú platné od 25.05.2018.

Účel a význam tohto dokumentu

Účelom Informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej aj „Informácia“) je poskytnúť informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, predovšetkým Vás informovať, ako naša spoločnosť, v akom rozsahu a na aký účel spracováva Vaše osobné údaje, a tiež Vás informovať o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

Význam ochrany osobných údajov každej osoby si naša spoločnosť uvedomuje a plne rešpektuje. Pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov sa oboznámte s obsahom tejto Informácie. V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov alebo žiadostí nás kontaktujte na adrese: office@erfin.sk.

Ak sa v tejto Informácii používa skratka „GDPR“ táto znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pre Vašu informovanosť tiež uvádzame, že označenie alebo slovné spojenie:

„Prevádzkovateľ“ znamená osobu, ktorá určuje účel spracúvania osobných údajov a týmto je naša spoločnosť ERFIN, s.r.o.

„Sprostredkovateľ“ znamená osobu, ktorá je odlišná od Prevádzkovateľa a ktorá v mene Prevádzkovateľa spracúva osobné údaje. Zoznam sprostredkovateľov našej spoločnosti je uvedený na našej webovej stránke alebo Vám ho kedykoľvek poskytneme na Vašu žiadosť.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre identitu tejto fyzickej osoby
Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti

ERFIN, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, IČO: 36 766 194.

Zásady spracúvania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame predovšetkým tieto zásady spracúvania osobných údajov:

 • osobné údaje sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi, spravodlivo a transparentne;
 • osobné údaje sú spracúvané na výslovne uvedený a legitímny účel;
 • spracúvané sú iba také osobné údaje, ktorých spracúvanie je primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • osobné údaje sa spracúvajú počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania;
 • spracúvajú sa aktuálne a presné osobné údaje. Ak sa zistí, že niektoré osobné údaje nie sú presné alebo nie sú aktualizované, vykonáme primerané opatrenia, predovšetkým aby nepresné alebo neúplné údaje boli opravené alebo vymazané.
 • osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Aké osobné údaje a iné údaje o Vás získavame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete:

 • v prípade, ak sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom e-mailu,
 • v prípade, ak vyplníte kontaktný formulár na webových stránkach,
 • uzavriete s našou spoločnosťou zmluvu týkajúcu sa poskytovania našich služieb,
 • ak nám predložíte údaje o Vašom úvere, o forme jeho zabezpečenia a ďalšie informácie týkajúce sa Vášho úverového vzťahu s bankou, s ktorou máte uzavretú zmluvu alebo informácie o žiadosti o úver, o ktorý ste požiadali Vašu banku, alebo údaje o iných Vašich záväzkoch, alebo iné údaje o Vašej sociálno-ekonomickej situácii,
 • ak nám predložíte údaje o Vašom vlastníctve nehnuteľností alebo iného majetku,
 • v rámci marketingových kampaní organizovaných našou spoločnosťou.

Ak nám poskytujete osobné údaje, potom je dôležité, aby ste zvážili ich poskytnutie. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však nebude možné uzavrieť s Vami zmluvu, poskytnúť Vám služby alebo odpovedať na Vašu žiadosť alebo podnet.

Je dôležité, aby ste nám poskytli vždy úplné, správne a pravdivé osobné údaje. Naša spoločnosť nemôže zodpovedať za právne dôsledky, ktoré by Vám alebo inej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov

 • verejné registre, evidencie a zoznamy (napríklad údaje z Obchodného vestníka SR, z katastra nehnuteľností a pod.)

Osobné údaje od tretích strán

 • od banky, v ktorej žiadate o poskytnutie úveru alebo v ktorej ste už uzavreli úverovú zmluvu,
 • od subjektov, voči ktorým máte záväzky alebo s ktorými ste v právnom spore.

Údaje z webovej stránky

Nasledovné údaje neumožňujú priamo a identifikovať dotknutú osobu a naša spoločnosť ich ani nepriraďuje ku konkrétnej fyzickej osobe. Nie je však vylúčené, najmä v prípade ochrany vlastných práv a právom chránených záujmov, že budú tieto údaje použité a budú priradené dotknutej osobe. Ide predovšetkým o

 • dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k našej webovej stránke (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • údaje o Vašom používaní našej webovej stránky;
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí na reklamný banner alebo odkaz a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach).

Účel spracúvania osobných údajov

V nasledujúcej časti Vás informujeme, na aké účely, akú dobu a aké osobné údaje spracúvame.

Podľa právnej úpravy môže každý prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje, a to buď na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo v stanovených prípadoch aj bez tohto súhlasu. V nasledujúcom texte Vás informujeme, kedy a na aké účely spracúvame osobné údaje bez súhlasu Vás ako dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu za účelom:

 • priamy marketing

Pre účel informovania o novinkách a aktualitách o ponúkaných produktoch a projektoch spracúvame Vaše meno, priezvisko a emailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu, ktorý upravuje článok 6 odstavec 1. písmeno f) nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje spracúvame do momentu, kedy uplatníte právo namietať spracúvanie osobných údajov za týmto účelom, právo na vymazanie alebo kedy prejavíte nesúhlas s priamym marketingom. Maximálna doba spracúvania bude 3 roky od začatia spracúvania.
vybavovanie žiadostí, podnetov a dopytov

Pre účel vybavovania Vašich žiadostí, podnetov a dopytov spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, vlastníctvo nehnuteľnosti a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom na to určeného formulára alebo e-mailu. V prípade, ak sa vaša otázka alebo žiadosť týka uzatváraného alebo už uzavretého zmluvného vzťahu, na tento účel sa spracúvajú aj ďalšie potrebné údaje súvisiace so zmluvou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem na poskytovaní klientskej podpory a poskytovaní riadnych služieb, ktorý upravuje článok 6 odstavec 1. písmeno f) nariadenia GDPR. V prípade, ak ide o vybavovanie žiadostí, podnetov a dopytov osoby, ktoré uzavrela alebo uzatvára zmluvný vzťah, potom právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba a ktorý upravuje článok 6 odstavec 1. písmeno b) nariadenia GDPR.

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 3 roky.

 • splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste alebo uskutočnenie opatrení pred uzavretím zmluvy, teda predovšetkým za účelom

Pre účel splnenia zmluvy, alebo pre vykonanie opatrení nevyhnutných na uzavretie zmluvy spracúvame Vaše kontaktné a identifikačné údaje (najmä: meno, priezvisko, dátumnarodenia alebo rodné číslo, adresa bydliska), ďalej údaje o uzavretí zmluvného vzťahu (najmä rezervačná zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpna zmluva), údaje o Vašej ekonomickej situácii a o uzavretých zmluvných vzťahoch s tretími osobami (napríklad banka, ktorá Vám poskytla/ poskytne hypotekárny úver, údaje o Vašich záväzkoch a o ich zabezpečení), údaje o Vašich požiadavkách a o plnení Vašich povinností.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade potreba, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, aby sa splnila zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Tento právny základ spracúvania upravuje článok 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.
Vaše osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu, a následne po dobu 5 rokov od jeho zániku.

 • splnenie našich právnych povinností

Pre účely splnenia povinností, ktoré nám ukladajú právne predpisy, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu, v akom je to nevyhnutné.

Rozsah týchto osobných údajov môže byť, v závislosti od konkrétnej povinnosti podľa príslušného právneho predpisu, rozdielny. Ide predovšetkým o kontaktné a identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo,štátna príslušnosť, telefónne číslo, emailová adresa, trvalébydlisko), a iné údaje (napríklad druh, séria a číslodokladu totožnosti, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, platnosť dokladu,údaj).

Najčastejšími povinnosťami, ktoré nám ukladajú právne predpisy a v súvislosti s ktorými spracúvame vaše osobné údaje, sú povinnosti vyplývajúce z vedenia účtovníctva, plnenie povinností, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy (napríklad podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu), ďalej archivačné povinnosti,povinností vyplývajúcich z rozhodnutí príslušných orgánov, alebo poskytovanie súčinnosti na základe zákonom uloženej povinnosti. Medzi takéto povinnosti patrí aj vybavovanie žiadosti alebo podnetu, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade splnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti ako prevádzkovateľa podľa článku 6 odstavec 1 písmeno c) nariadenia GDPR. Doba spracúvania osobných údajov vyplýva z jednotlivých právnych predpisov, ktoré upravujú ako dlho sme povinní dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje evidovať a archivovať.

 • ochrana práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti

V súvislosti s týmto účelom spracúvame najmä titul, meno, priezvisko, druhé meno, druhé priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, telefónne číslo, emailová adresa, trvalébydlisko, korešpondenčná adresa.
Spracúvanie osobných údajov súvisí predovšetkým s opatreniami na ochranu pred podvodmi, ďalej pre uplatňovanie práv našej spoločnosti, vymáhanie nárokov a prípadne prevod nárokov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov pre tento účel je oprávnený záujem na ochrane vlastných práv a právom chránených záujmov, ktorý upravuje článok 6 odstavec 1. písmeno f) nariadenia GDPR.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

O súhlas so spracúvaním osobných údajov Vás žiadame v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase. Vždy, ak je potrebný súhlas, Vás o jeho udelenie výslovne a zreteľne požiadame. Máte právo sa vždy rozhodnúť, či súhlas udelíte, alebo nie.

Ako dotknutá osoba máte právo súhlas vždy odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Vašich osobných údajov na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

Sprístupňovanie osobných údajov

Naša spoločnosť sprístupňuje Vaše osobné údaje tretím stranám v nasledovných prípadoch:

 • svojim zamestnancom, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov a ktorí budú v našom mene s Vami komunikovať, uzatvárať zmluvné vzťahy, vybavovať Vaše žiadosti a podnety,
 • finanční sprostredkovatelia,
 • subjekty zabezpečujúce správu a vymáhanie právnych nárokov,
 • orgány verejnej moci, a to v súvislosti s ich žiadosťami.

Bez súhlasu dotknutej osoby sa sprístupňovanie vykonáva na účely plnenia právnych povinností nás ako prevádzkovateľa, kedy Vaše osobné údaje sú odovzdané predovšetkým príslušným orgánom verejnej moci na účel výkonu ich právomoci a na účely výkonu rozhodnutí; ide najmä o poskytnutie osobných údajov klientov súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcom dane, súdnym exekútorom atď.

Bez súhlasu dotknutej osoby sa sprístupňovanie vykonáva aj na účely oprávneného záujmu nás ako prevádzkovateľa, kedy Vaše osobné údaje sú odovzdané tretím subjektom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi na účely vymáhania našich nárokov, rovnako aj subjektom, ktorí sa podieľajú na priamom marketingu našej spoločnosti.

So súhlasom dotknutej osoby sa osobné údaje sprístupňujú iba v presne určených prípadoch, o ktorých je dotknutá osoba vždy pred udelením súhlasu informovaná.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať o informáciu, či sú Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám, teda k informáciám o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; o existencii práva požadovať opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo o práve namietať proti spracúvaniu osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov; o tom, z akého zdroja boli osobné údaje získané a o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Máte právo žiadať, aby naša spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a tiež so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie

Máte právo žiadať od našej spoločnosti, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných prípadov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo inak spracúvané,
 • odvolávate súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,
 • namietate spracúvanie osobných údajov, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • Vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je daný dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR,
 • osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov ak:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu Vašich osobných údajov až do doby, kým overíme, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tiež právo požadovať, aby sme preniesli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi avšak iba v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem našej spoločnosti. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich
Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo vždy namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu.
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Vašich osobných údajov na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

Právo podať sťažnosť

Máte právo kedykoľvek nám oznámiť akúkoľvek výhradu, námietku alebo sťažnosť voči spracúvaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Obmedzenia

V práve EÚ alebo práve členského štátu, ktorému podliehame, sa prostredníctvom legislatívneho opatrenia môže obmedziť rozsah povinností a práv dotknutých osôb, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam ustanovených v nariadení GDPR, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením s cieľom zaistiť:

 • národnú bezpečnosť, obranu a verejnú bezpečnosť, predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie,
 • iné ciele dôležité pre ochranu všeobecného verejného záujmu EÚ alebo členského štátu,
 • zabezpečenie ochrany nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniam etických pravidiel pre regulované profesie, ich vyšetrovanie a stíhanie,
 • monitorovanie, kontrolu alebo reguláciu spojenú, aj príležitostne, s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb,
 • vymáhanie nárokov občianskoprávnej povahy.

Každé legislatívne opatrenie musí obsahovať osobitné ustanovenia, ktoré v relevantných prípadov upravujú aspoň účely spracúvania alebo kategórie spracúvania a kategórie osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a účely spracúvania alebo kategórie spracúvania, rozsah obmedzení a záruky zabraňujúce zneužitiu osobných údajov alebo nezákonnému prístupu, určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov, riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a práva dotknutých osôb na informovanie o obmedzení, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Spôsob uplatnenia Vašich práv

Vaše práva uvedené vyššie (okrem podania sťažnosti úradu na ochranu osobných údajov SR) môžete uplatniť písomne listom zaslaným na adresu našej spoločnosti (pričom je nutné uviesť Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu z dôvodu identifikácie) alebo e-mailom na adrese info@cop.sk. Sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR musí adresovať priamo tomuto úradu.

Vaša žiadosť bude posúdená a vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. V niektorých prípadoch však môže byť táto lehota predĺžená, o čom Vás budeme informovať. V prípade pochybností sme oprávnení od Vás žiadať dodatočné informácie, najmä za účelom overenia vašej totožnosti, posúdenia Vašej žiadosti a pod.

Vaše práva môžete uplatniť bezplatne. Ak však Vaše žiadosti by boli zjavne nedôvodné alebo neprimerané alebo by sa opakovali, máme právo od Vás žiadať primeranú úhradu alebo môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny.

Všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto osobných údajov.

Obsah tohto dokumentu môžeme meniť alebo upravovať. Ak vykonáme zmeny, nové znenie tohto dokumentu bude riadne zverejnené a podľa potreby budete informovaní prostredníctvom e-mailu.
Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese office@erfin.sk.

Máte záujem o naše služby?

Obhliadku nehnuteľnosti je možné dohodnúť telefonicky 0905 843 723,
alebo emailom office@erfin.sk.